J-223-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift av 9. februar 2009 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

Erstatter: J-30-2009

Erstattet av: J-20-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.11.2009

Forskrift om endring av forskrift av 9. februar 2009 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 18. november 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 9. februar 2009 nr. 153 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav gjøres følgende endringer:

  § 2 Definisjoner bokstav d) skal (endret) lyde:
  sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 60 kilogram levende koraller og/eller 800 kilogram levende svamp.

  II

  Endringer trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. februar 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål og virkeområde

  Formålet med denne forskrift er å beskytte sensitive marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordøstlige Atlanterhav nord for 36°N og mellom 42°V og 51°Ø.

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  a)

  bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.

  b)

  eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til kommisjonen; www.neafc.org .

  c)

  nye fiskeområder, områder som ligger utenfor eksisterende fiskeområder.

  d)

  sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 60 kilogram levende koraller og/eller 800 kilogram levende svamp.

  § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sensitive marine økosystem, som levende koraller og levende sopp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a)

  rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og

  b)

  stoppe fisket g flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sensitive marine økosystem.

  § 4 Fiske i nye fiskeområder

  I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift av 4.mars 1998 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for å fiske i nye fiskeområder.

  Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse:

  a)

  en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeslag, tidspunkt og områder, og

  b)

  en plan for å unngå skade på sensitive marine økosystem, og

  c)

  en plan for dagbokføring og rapportering, og

  d)

  en plan for innsamling av data om sensitive økosystem.

  Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet.

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sensitive marine økosystem, som levende koraller og levende sopp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a)

  rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og

  b)

  stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sensitive ma<rine økosystem.

  § 5 Straffeansvar

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.