J-223-2004: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstatter: J-282-2002

Erstattet av: J-255-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.12.2004

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 6. desember 2004 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr 11 om Svalbard § 4, jf forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, fastsatt følgende forskrift;

  I

  I forskrift av 22. desember 1999 om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, gjøres det følgende endringer:

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2. Bifangst

  Ved fiske etter andre fiskeslag i området angitt i § 1 er det tillatt å ha inntil 15% uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER I SVALBARDS TERRITORIALFARVANN OG INDRE FARVANN

  Fiskeridepartementet har den 22. desember 1999 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 om Svalbard § 4, jfr. forskrift fastsatt ved kgl. res. av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Bifangst

  Ved fiske etter andre fiskeslag i området angitt i § 1 er det tillatt å ha inntil 15% uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 3 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov av 17. juli 1925 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005.

  TH/EW