J-221-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-203-2014

Erstattet av: J-275-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. oktober 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 12 andre ledd (endret) skal lyde:

  Sør for 62˚N og i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) skal det ved bruk av reketrål utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen være innmontert sorteringsristsystem i trålen.

  II

  Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2015.

  Forskriften lyder etter dette:

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  J-221-2014 (564,99 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadpose-figur (502,60 kB) Rettningslinjer- Sjøfartsdir (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)