J-220-2004: (Utgått) Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2005

Erstattet av: J-259-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.12.2004

Gyldig til: 31.12.2005

Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2005

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 6. desember 2004 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, fastsatt følgende forskrift;

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards teritorialfarvann og indre farvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3. Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005.

  SÅJ/EW