J-219-2014: (Utgått) Forskrift om vern av sårbare marine økosystem i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)

Erstatter: J-20-2011, J-35-2014

Erstattet av: J-233-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.10.2014

Forskrift om vern av sårbare marine økosystem i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har den 14. oktober 2014 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift: 

  § 1 Formål og virkeområde

   Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordøstlige Atlanterhav nord for 36° N og mellom 42° V og 51° Ø.

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  a) bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen;

  b) eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til kommisjonen; www.neafc.org ;

  c) prøvefiske, fiske med bunnredskap utenfor områder hvor det er forbudt å fiske etter denne forskrifts § 3 og utenfor eksisterende fiskeområder, og ved betydelige endringer i utøvelsen av slikt fiske i eksisterende fiskeområder; og

  d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (for eksempel trålhal, line- eller garnsetting) overstiger de terskelverdier som er fastsatt i denne forskrifts § 6.

  § 3 Forbud mot fiske

   Det er forbudt å drive fiske med bunnredskap innenfor følgende områder:

  a) Northern MAR Area;

  b) Middle MAR Area (Charlie-Gibbs Fracture Zone and sub-Polar Frontal Region);

  c) Southern MAR Area;

  d) Altair Seamount;

  e) Antialtair Seamount;

  f) Hatton Bank;

  g) Rockall Bank;

  h) Logachev Mounds;

  i) West Rockall Mounds; og

  j) Edora’s bank.

  Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til kommisjonen; www.neafc.org

  § 4 Prøvefiske

   Fartøy som har tillatelse gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må i tillegg ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for å gjennomføre prøvefiske. Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for Fiskeridirektoratet til godkjennelse:

  a) plan for fisket som inneholder opplysninger om fiskeslag, fiskeredskap, tidspunkt og fiskeområder;

  b) plan som inneholder tiltak for å unngå skade på sårbare marine økosystem;

  c) finskala plan for hvor tråling, garn- eller linesetting skal foregå;

  d) plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem; og

  e) plan for å overvåke selve fisket, herunder undervannskamera dersom mulig.

  Prøvefiske er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet.

  § 5 Sammenstøt med sensitive marine økosystem

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a) i forbindelse med tråling, stoppe fisket og flytte ut av et område definert som 2 nautiske mil på hver side av den ”trållinjen” hvor sammenstøtet skjedde. Denne ”trållinjen” defineres av sammenhengende VMS-posisjoner, supplert med mer eksakt informasjon, mellom start og stopp av trålhalet, utvidet med 2 nautiske mil i begge ender;

  b) i forbindelse med annet redskap, stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon, basert på tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest sammenstøtet; og

  c) så snart som mulig rapportere hendelsen, inkludert ”trållinjen” eller posisjonen beregnet under a) eller b), til Fiskeridirektoratet.

  § 6 Terskelverdier

  Et sammenstøt med et mulig sensitivt marint økosystem er definert som når:

  a) i forbindelse med tråling eller bruk av annet redskap enn line: mengden i den enkelte fangst overstiger 30 kilogram levende koraller og/eller 400 kilogram levende svamp; og

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift.

  § 8 Straffeansvar

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressursloven) § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 14. desember 2004 om vern av sårbare habitater i internasjonalt farvann og forskrift av 9. februar 2009 om forskrift av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC).

  HØ/EW