J-216-2021: (Utgått) Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Erstatter: J-8-2021

Erstattet av: J-137-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2022

Forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske soneloven) § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges Økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn (forskrift om utlendingers fiske i NØS) § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann (forskrift om fiske i Svalbards farvann) §§ 1 og 3  og forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt § 3. 

  I

  I Nærings- fiskeridepartementets forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt gjøres følgende endringer:


  § 2 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftensvedlegg benyttes.

  a.

  Vedlegg datert 1. januar 2022 versjon VIII.

  Forskriftens vedlegg byttes ut med nytt vedlegg.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  -------------------------

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. mai 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36 og 42, og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 og forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard §§ 3 og 4, fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1977 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann §§ 1 og 3 gitt ved kgl.res. 28. april 1978, bestemt:

  § 1 Virkeområde
   

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Omregningsfaktorer
   

  Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftensvedlegg benyttes.

  a.

  Vedlegg datert 1. januar 2022 versjon VIII.

  Dersom produktet ikke er beskrevet i vedleggene nevnt i første ledd må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

  § 3 Delegasjon
   

  Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

  § 4 Straff
   

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 5 Ikrafttredelse
   

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  JHR/EW

  Vedlegg:

  Offisielle norske omregningsfaktorer.pdf (pdf, 1.2 MB)