J-214-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Erstatter: J-189-2012

Erstattet av: J-265-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.11.2013

Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 14. november 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14,forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a,lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift 26. november 2012 nr 189 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål gjøres følgende endring:

  § 5 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen kan det benyttes fiskeutslipp i selve sorteringsristen. Fiskeutslippet skal da være i øvre del av rammen, ha en åpning på minimum 22 cm, og være lik sorteringsristens bredde. Det kan også benyttes en oppsamlingspose montert over fiskeutslippet. Oppsamlingsposen skal være konstruert med et toppanel med kvadratmasker med maskevidde ikke mindre enn 120 mm. Toppanelet skal være minimum 3 meter langt og ha en bredde ikke mindre enn sorteringsristen.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrÅL

  Fiskeridirektoratet har den 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14,forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a,lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med reketrål i Norges territorialfarvann og økonomiske nord for 62° N, i Skagerrak avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og

  Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann.

  § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  Ved fiske med reketrål i områdene og med fartøy som nevnt i § 1 skal det benyttes sorteringsrist som beskrevet i denne forskriften.

  § 3 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 19 mm.

  § 4 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen. Dersom det benyttes to leisetau skal midten på risten være festet til leisene. Dersom det benyttes et annet antall leisetau skal risten være festet til den naturlige midten på forlengelsen. Sorteringsristen monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°. Ved bruk av lang metallrist skal helningsvinkelen ikke overstige 30°.

  § 5 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  Ved fiske i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr, utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen kan det benyttes fiskeutslipp i selve sorteringsristen. Fiskeutslippet skal da være i øvre del av rammen, ha en åpning på minimum 22 cm, og være lik sorteringsristens bredde. Det kan også benyttes en oppsamlingspose montert over fiskeutslippet. Oppsamlingsposen skal være konstruert med et toppanel med kvadratmasker med maskevidde ikke mindre enn 120 mm. Toppanelet skal være minimum 3 meter langt og ha en bredde ikke mindre enn sorteringsristen.

  § 6 Ledetunnel/ledepanel

  Det er tillatt å bruke ledetunnel/ledepanel. Dersom dette benyttes skal avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel ikke være mindre enn 50 cm.

  Maskevidden i ledetunnel/ledepanel kan være mindre enn 35 mm.

  § 7 Støttekjetting/støttetau

  Det er tillatt å benytte støttekjetting/støttetau for å stabilisere vinkelen på risten. Dersom dette benyttes, gjelder følgende begrensinger:

  a) Kjettingen/tauet skal være minst like lang som avstanden mellom ristens festepunkt i leis til kjettingen eller tauet sitt festepunkt på leis, pluss halve ristens innmonteringslengde målt langs leis.

  b) Avstanden mellom ristens festepunkt på leis og kjettingens/tauets festepunkt på leis skal ikke være mindre enn 1,6 meter ved bruk av standard rist og 2 meter ved bruk av lang rist.

  § 8 Spesifikasjoner

  Sorteringsristens rammeverk kan lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene kan lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene kan være mellom 8 og 20 mm. Av hensyn til fleksibilitet bør spilene være mellom 8 og 10 mm når spilene er laget av glassfiber, mellom 10 og 12 mm når spilene er laget i aluminium og 20 mm når spilene er laget i hdpe plast.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for standardrist er 1,50 meter x 1,30 meter når ristens rammeverk er laget av aluminium eller stål og 1,50 meter x 1,50 meter når ristens rammeverk er laget av plast.

  Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) for lang rist er 2,50 m x 1,30 m når ristens rammeverk er laget av aluminium eller stål. Når rammeverket er laget av plast er ristens største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) som følger:

  a) 2,00 m x 1,50 m (”Islandsrist”/ ”Canadarist”)
  b) 2,44 m x 1,22 m (“Cosmosrist”)
  c) 2,44 m x 1,72 m (“Cosmosrist” med dråpeformede spiler).

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 15. januar 2008 nr. 42 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål.

  AH/EW