Skjul søk

J-212-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2019-2020

Erstatter: J-156-2019

Erstattet av: J-113-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.12.2019

Gyldig til: 31.07.2020

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2019-2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

   I

   I forskrift av 21. juni 2019 nr. 868 om regulering av fisket etter brisling i 2019-2020 gjøres følgende endringer:

   § 7 (endret) skal lyde:  

   Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 550 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten. Maksimalkvoten økes til 620 tonn fra og med 9. desember 2019.

   II

   Forskriften trer i kraft straks

   Forskriften lyder etter dette:

   Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2019-2020

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. juni 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel 1 Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1. I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
  2. I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

  § 2 Gruppekvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen fra og med 1. august 2019 til og med 31. mars 2020.

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2019. Fangsten avregnes kvantumet på 1 997 tonn i avtalen mellom EU og Norge.

  Kapittel 2 Fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

  § 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket

  Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

  § 4 Påmelding til fisket

  Fartøy som etter identitetsnummeret til fartøyets spesielle tillatelse (konsesjon) ikke er på trekningslisten for utseilingsrekkefølge i sesongen 2018-2019, må påmeldes skriftlig for deltakelse i fisket for sesongen 2019-2020. Påmelding må være mottatt hos Norges Sildesalgslag innen mandag 1. juli 2019 kl. 23.59. Påmeldingen skal inneholde identitetsnummeret og fartøyets navn, registreringsmerke og radiokallesignal.

  Fartøy som etter identitetsnummeret er på trekningslisten for sesongen 2018-2019 anses uten videre å være påmeldt.

  § 5 Utseilingsrekkefølge

  Utseilingsrekkefølgen avgjøres på grunnlag av trekningslisten for utseilingen i sesongen 2018-2019, der fartøy som fikk tilbud om utseiling med siste utseilingsfrist 30. november 2018 plasseres nederst på listen for sesongen 2019-2020.

  Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen for eventuelle nypåmeldte fartøy ved loddtrekning som gjennomføres av Fiskeridirektoratet. Grunnlaget for å delta er identitetsnummeret til det enkelte fartøyets spesielle tillatelse (ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse), slik det er registrert i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister. Disse fartøyene plasseres på listen før fartøy som etter identitetsnummeret fikk tilbud om utseiling med siste utseilingsfrist 30. november 2018, men etter fartøy på listen som ikke fikk adgang før denne datoen.

  Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding.

  Utseilingsrekkefølgen gjelder fra og med 1. august til og med 30. november 2019. Fartøy som får tilbud om utseiling før 1. desember 2019 plasseres nederst på listen for sesongen 2020-2021.  Det samme gjelder fartøy som får tilbud om utseiling etter 30. november 2019, og som fisker mer enn 250 tonn havbrisling.

  § 6 Siste utseilingsfrist

  Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 30. november 2019 kl. 23.59. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Etter 30. november kan Norges sildesalgslag gi utseilingsadgang til fartøy som melder seg. Prioritering skjer på grunnlag av trekningslisten som følger av § 5. Fristen for å ta utseiling er 72 timer etter at Norges Sildesalgslag har gitt fartøyet adgang.

  § 7 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen

  Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 550 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten. Maksimalkvoten økes til 620 tonn fra og med 9. desember 2019.

  Kapittel 3 Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

  § 8 Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra, eller forlenge fredningstiden.

  § 9 Adgang til å delta

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av § 10.

  § 10 Kvotebegrensninger og forbud

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord) innenfor en kvote på 80 tonn.  

   Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden).

   Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 500 tonn.  

  Kapittel 4 Fellesbestemmelser

  § 11 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 eller § 10 er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel 5 Straff og ikrafttredelse

  § 12 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft  straks og gjelder til og med 31. juli 2020. Forskrift 15. juni 2018 nr. 903 om regulering av fisket etter brisling i 2018–2019 oppheves.

   NWA/EW

  Publisert: 12.12.2019