J-211-2006: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2006

Erstatter: J-241-2005

Erstattet av: J-252-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.12.2006

Gyldig til: 31.12.2006

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2006

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 5. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 og Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 5. desember 2005 om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2006 gjøres følgende endring:

  § 3 annet ledd (endret) skal lyde:

  Adgangen til å delta tilfaller det fartøyet som først melder seg aktiv i underområde 3L. Fartøyet gis en fartøykvote på 245 tonn.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2006

  Fiskeridirektoratet har den 5. desember 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9 og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd og Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N  42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  Forskriftens § 7 gjelder også i området vest av 37°V.

  Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i NAFO-området i 2006.

  § 3 Fiske i underområde 3L

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan to norske fartøy fiske 245 tonn reker i underområde 3L.

  Adgangen til å delta tilfaller det fartøyet som først melder seg aktiv i underområde 3L. Fartøyet gis en fartøykvote på 245 tonn.

  Fisket i underområde 3L kan kun utøves av ett fartøy om gangen.

  Fartøy som fisker i underområde 3L skal daglig sende melding til Fiskeridirektoratet om fangstkvantum spesifisert på fiskearter.

  Det er forbudt å fiske i underområde 3L i periodene fra 1. april til 30. juni og fra 15. september til 30. november.

  § 4 Fiske i underområde 3M

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan 32 norske fartøy fiske reker i totalt 1.985 fiskedøgn i underområde 3M. Med antall fiskedøgn menes antall døgn i underområde 3M inklusive dato for ankomst- og utgangsmelding.

  I perioden fra 1. juni til 31. desember er det forbudt å fiske reker i et område innenfor underområde 3M, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 47° 55'0              Vest 45° 00'0
  2. Nord 47° 30'0              Vest 44° 15'0
  3. Nord 46° 55'0              Vest 44° 15'0
  4. Nord 46° 35'0              Vest 44° 30'0
  5. Nord 46° 35'0              Vest 45° 40'0
  6. Nord 47° 30'0              Vest 45° 40'0
  7. Nord 47° 55'0              Vest 45° 00'0

  Maksimalt 15 fartøy kan delta i fisket i underområde 3M samtidig.

  § 5 Påmelding og tillatelse

  For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet notifiserer fartøyene fortløpende etter hvert som de ønsker å starte fisket inntil det er notifisert 32 fartøy.

  Ingen fartøy kan delta uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  § 6 Observatør

  Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2006 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2005, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 245 tonn reker i underområde 3L.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 1.985 fiskedøgn i underområde 3M.

  § 8 NAFO-reguleringer

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006 og gjelder til og med 31. desember 2006.

  HØ/EW