J-208-2004: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2004

Erstatter: J-174-2004

Erstattet av: J-232-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.12.2004

Gyldig til: 31.12.2004

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2004

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 30. november 2004 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 22. desember om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak bestemt:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 22. desember 2003 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak, gjøres følgende endringer:

  § 5 Maksimalkvoter i Nordsjøen (endret) skal lyde:

  Med virkning fra 2. desember 2004 oppheves maksimalkvotene for fartøy med adgang til å fiske med konvensjonelle redskap.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2004.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2004

  Fiskeridepartementet har den 22. desember 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiskeloven m.v. §§ 4, 5 og 9, bestemt:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk fra Nordsjøen, og fra Skagerrak utenfor grunnlinjene, i 2004.

  § 2 Geografisk virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i norsk sone i Nordsjøen sør for 62°N og øst for 4°V, samt for fiske i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  Skagerrak er avgrenset mot Nordsjøen ved en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr, og mot Kattegat ved en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  § 3 Totalkvote i Nordsjøen

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske inntil 4.114 tonn torsk rund vekt i Nordsjøen.

  § 4 Totalkvote i Skagerrak utenfor grunnlinjene

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift fiske inntil 127 tonn torsk rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene.

  § 5 Maksimalkvoter i Nordsjøen

  Med virkning fra 2. desember 2004 oppheves maksimalkvotene for fartøy med adgang til å fiske med konvensjonelle redskap.

  § 6 Dispensasjon fra forbudet i Skagerrak

  Eier av fartøy som ikke har adgang til å delta i gruppe I i Nordsjøen, og som kan dokumentere at et direkte torskefiske utenfor grunnlinjene i Skagerrak har hatt vesentlig betydning for fangstgrunnlaget til fartøyet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratet få dispensasjon fra forbudet om direkte fiske av torsk utenfor grunnlinjene i Skagerrak.

  § 7 Maksimalkvote i Skagerrak

  Fartøy som får dispensasjon fra forbudet i Skagerrak jfr. § 6, kan maksimalt fiske inntil 10 tonn torsk rund vekt i Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2004.

  § 8 Stopp i fiske

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen når totalkvoten er beregnet å ville bli oppfisket.

  Et fartøy som deltar i fisket med konvensjonelle redskap kan uten hinder av første ledd fiske inntil 4 tonn torsk rund vekt i 2004.

  § 9 Bifangst

  Fartøy som fisker med trål eller reketrål kan ha inntil 2,5% bifangst av torsk.

  Ved fiske med konsumtrål med en minste maskevidde på 90 mm i Skagerrak, eller 120 mm i Nordsjøen, kan fartøy med nordsjøtillatelse eller avgrenset nordsjøtillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-1 og § 6-1, ha inntil 10% bifangst av torsk.

  Fartøy på eller over 28 meter største lengde som ikke har adgang til å delta i gruppe I, kan ved fiske etter andre arter med konvensjonelle redskap ha inntil 10 % bifangst av torsk.

  I Skagerrak, og etter en eventuell stopp i fisket i Nordsjøen jf § 8, eller etter at et fartøy har fisket maksimalkvoten etter § 5, kan fartøy under 28 meter største lengde ved fiske etter andre arter med konvensjonelle redskap ha inntil 20 % bifangst av torsk.

  Bifangsten regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

  § 10 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om enhetskvoter, rederikvoter eller andre spesielle kvoteordninger.

  Ved salg og utskifting av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd.

  Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og landet i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

  Ved utskifting av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret.

  Når det ved utskifting gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

  § 11 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy, må fiskes og landes av dette fartøyet, og kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

  § 12 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging

  Ved utskiftning, forlengelse til større fartøy eller forkortelse til mindre fartøy, skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i merkeregisteret.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 13 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 14 Straff

  Den som forsettlig og uaktsom overtrer bestemmelser i, eller gitt i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 15 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.

  HCH/EW