J-206-2011: (Utgått) Vedtak om endring av vedtak av 1.11.2006 nr. 1209 om Delegering av vedtaksmyndighet fra Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

Erstatter: J-188-2006

Erstattet av: J-13-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.10.2011

Vedtak om endring av vedtak av 1.11.2006 nr. 1209 om Delegering av vedtaksmyndighet fra Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. oktober 2011 med hjemmel i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 7-4 første ledd annet punktum.

  I

  I Fiskeridirektoratets vedtak av 1. november 2006 fastsatt med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres følgende endringer:

  I romertall I første avsnitt settes inn et nytt punkt:

  10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snurrevadtillatelse.

  II

  Endringen trer i kraft straks.

  Delegeringsvedtaket lyder etter dette:

  Delegering av vedtaksmyndighet fra Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4

  Fiskeridirektoratet har den 1. november 2006 med hjemmel i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4 første ledd annet punktum delegert vedtaksmyndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  I

  Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  1. myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
  2. myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  3. myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
  4. myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  5. myndighet etter § 2-14 til å tildele seitråltillatelse
  6. myndighet etter § 2-17 til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
  7. myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
  8. myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
  9. myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse
  10. myndighet etter § 6-1 til å tildele snurrevadtillatelse.

  II

  Delegeringene trer i kraft straks.

  EHB/EW