J-205-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-194-2013

Erstattet av: J-224-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.10.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 25. oktober 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) § 98.

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 16 bokstav e) skal lyde:

  I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25. Denne bestemmelsen gjelder ikke fisket etter makrell og nordsjøsild i 2013.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin hel het kan lastes ned i PDF-format:

  J-205-2013 (357,27 kB)

  Vedlegg:

  snurrevadpose-tekst (65,16 kB) snurrevadpose-figur (502,60 kB) Retningsl-Sjøfartsdir. (246,18 kB) lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)