J-205-2009: Delegering av kompetanse til fylkeskommunene til å fatte vedtak om undervisningskvoter etter lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 13