J-204-2017: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Erstatter: J-115-2017

Erstattet av: J-45-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.11.2017

Gyldig til: 31.12.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, 12, 16, 22, 23, 39 og 59.

   I

  I forskrift 4. juli 2017 nr. 1129 om regulering av fisket etter leppefisk i 2017 gjøres følgende endringer:

  § 6a Stopp i fisket (ny) skal lyde:

   Fisket etter leppefisk stoppes med virkning fra og med 20. november kl. 20.00. Etter dette tidspunkt er det forbudt å fiske leppefisk. Siste frist for levering av fangst er 24. november kl. 20.00.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   ----------

   

  Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. juli 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 23, 39 og 59.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske leppefisk.

  § 2 Fartøykvote

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med adgang til å delta i fisket etter leppefisk i medhold av deltakerforskriften lande en fartøykvote på 75.000 stk. leppefisk.

  Fisket må skje innenfor de begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig, herunder periodebegrensninger fastsatt i utøvelsesforskriften.

  § 3 Fritidsfiske

  Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside. For at slik tillatelse kan gis, må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene.

  Fisket må skje innenfor de rammer og begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig for fiske fra fartøy som ikke er merkeregistrert.

  § 4 Opplysninger ved landingen

  Ved landing av leppefisk skal det på landings- og sluttseddel i tillegg til vekt oppgis antall individer av de forskjellige leppefiskarter.

  § 5 Forskningsområde

   Det er forbudt å fiske leppefisk i et område i Austevoll kommune avgrenset av en rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 60° 05,514`  Ø 005° 16,099`
  2. N 60° 05,638`  Ø 005° 16,439`
  3. N 60° 04,877`  Ø 005° 17,809`
  4. N 60° 04,736`  Ø 005° 17,497`

  § 6 Vedtaksmyndighet og klageinstans

  Fiskeridirektoratets regionkontor har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 6a Stopp i fisket 

   Fisket etter leppefisk stoppes med virkning fra og med 20. november kl. 20.00. Etter dette tidspunkt er det forbudt å fiske leppefisk. Siste frist for levering av fangst er 24. november kl. 20.00.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fisket.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

  TH/EW

  Vedlegg: