J-204-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-184-2012

Erstattet av: J-38-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 11. desember 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, og kgl. res. av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 3 første ledd nr 4 og 5 (endret) skal lyde:

  4. Uten hinder av første ledd første setning kan det ved fiske med trål og ved bruk av seleksjonspanel ved fiske i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom skagen fyr og Tistlarna fyr, benyttes en fiskepose med maskevidde ned til 90 mm. I trålens undervinger og underbelg kan det benyttes mindre maskevidde enn 90 mm. I fiskeposen skal det være innmontert et seleksjonspanel som skal være minimum 3 meter langt, og være plassert ikke lengre frem enn 4 meter fra sekkeknuten (cod-line). Seleksjonspanelet skal være plassert i overpanelet på fiskeposen, laget av kvadratmasker med en minste maskevidde på 140 mm, eller av diamantmasker med en minste maskevidde på 270 mm. Panelet skal ha lik bredde i hele sin lengde, og ha samme bredde som overpanelet i fiskeposen (være festet fra leis til leis). Dersom det benyttes seleksjonspanel av diamantmasker er dette kun tillatt ved bruk av 4-panels fiskepose, og panelet skal da være montert med 3 masker i 90 mm til en maske i 270 mm.

  5. I området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak) utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene kan det ved fiske etter sjøkreps benyttes maskevidde ned til 70 mm dersom det samtidig benyttes sorteringsrist. Fiskeposen skal være laget av kvadratmasker.

  § 5 andre ledd (ny) skal lyde:

  (2) Ved fiske etter sjøkreps innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene kan det benyttes maskevidde ned til 70 mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen.

  § 48 andre ledd nr 2 (endret) skal lyde:

  2. Død eller døende fisk av andre arter enn:

  Blålange
  Breiflabb
  Brisling
  Brosme
  Gråsteinbit1
  Hai, herunder1
  -blåhai1
  -pigghå1
  Hestmakrell1
  Hyse
  Hvitting
  Kolmule1
  Lange
  Lyr
  Lysing
  Makrell
  Reke (Pandalus Borealis)
  Rognkjeks1
  Rødspette og andre flyndrearter1
  Sei
  Sil, herunder tobis1
  Sild
  Sjøkreps1
  Skjellbrosme1
  Skolest
  Torsk
  Tunger1
  Uer1
  Piggvar1
  Slettvar1
  Vassild1
  Øyepål1

  1 Gjelder fra og med 1. januar 2015

   

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013.

  TM/MKB

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (371,65 kB)

  Vedlegg:

  (201,43 kB) (49,28 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (284,26 kB)