J-204-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-191-2009

Erstattet av: J-227-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.10.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 23. oktober 2009 med hjemmel i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 16 bokstav e) (endret) skal lyde:

  I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25. Denne bestemmelsen gjelder ikke i fisket etter makrell og hestmakrell i 2009.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  TM/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (354,76 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)