J-200-2008: (Utgått) Forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m., innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense

Erstattet av: J-220-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.09.2008

Gyldig til: 31.12.2008

Forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m., innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet region Troms har 15. september 2008 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 14. desember 2007 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2008, § 20, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Stenging av fiskefelt

  Det er fra og med 16. september 2008 kl. 1500, forbudt å fiske norsk vårgytende sild innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense. Det stengte området avgrenses av 2 rette vestgående linjer ut til grunnlinja, gitt av følgende startposisjoner:

  1. Nord 67 grader 18,6 minutter - Øst 14 grader 24 minutter.
  2. Nord 65 grader 01,9 minutter - Øst 11 grader 44,7 minutter.

  Fiskeridirektoratet region Troms kan dispensere fra forbudet i spesielle tilfeller. Det skal da innhentes tillatelse før fiske etter NVG-sild innenfor grunnlinja kan ta til.

  Dette gjøres ved å ta kontakt med Fiskeridirektoratets sjøgående ressurskontroll på tlf. 91187475

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31.12.2008.

  BR/EW