J-20-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

Erstatter: J-223-2009

Erstattet av: J-219-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.01.2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 9. februar 2009 nr. 153 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav gjøres følgende endringer:

  Overskriften endres til:

  Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)

  § 1 (Formål og virkeområde) endretskal lyde:
  Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordøstlige Atlanterhav nord for 36° N og mellom 42° V og 51° Ø.

  § 3 (Fiske i eksisterende fiskeområder) endretskal lyde:
  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og

  b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.

  § 4 (Fiske i nye fiskeområder) endret skal lyde:
  I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder.

  Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse:

  a)

  en detaljert protokoll som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og

  b)

  en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og

  c)

  en plan for dagbokføring og rapportering, og

  d)

  en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem.

  Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet.

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a)

  rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og

  b)

  stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC)

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. februar 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål og virkeområde

  Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordøstlige Atlanterhav nord for 36° N og mellom 42° V og 51° Ø.

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

  a) bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.

  b) eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til kommisjonen; www.neafc.org .

  c) nye fiskeområder, områder som ligger utenfor eksisterende fiskeområder.

  d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 60 kilogram levende koraller og/eller 800 kilogram levende svamp.

  § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbaremarine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a)

  rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og

  b)

  stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.

  § 4 Fiske i nye fiskeområder

  I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder.

  Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse:

  a)

  en detaljert protokoll som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og

  b)

  en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og

  c)

  en plan for dagbokføring og rapportering, og

  d)

  en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem.

  Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet.

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a)

  rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og

  b)

  stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.

  § 5 Straffeansvar

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Kart: http://neafc.org/page/existingfishingareas

  Koordinater: http://neafc.org/page/existingfishingareas