J-199-2015: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015

Erstatter: J-112-2015

Erstattet av: J-11-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.08.2015

Gyldig til: 31.12.2015

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. august 2015 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  I

  I forskrift 22. desember 2014 nr. 1916 om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 gjøres følgende endringer:

  § 2 bokstav e) (ny) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  e)     1.500tonn uer

  Gjeldende § 2 bokstav e) og f) blir § 2 bokstav f) og g).

  § 5 (ny) skal lyde:

  § 5 Områder for bunntrål i fisket etter uer

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
  2. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  3. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  4. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  5. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  6. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  7. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  8. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  9. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  10. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  11. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

   

  § 6 (ny) skal lyde:

  § 6 Områder for flytetrål i fisket etter uer

  Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
  2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

   

  Gjeldende §§ 5 – 11 blir §§ 7 – 13.

  II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N

  § 2 Kvoter nord for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

  a)   22.036 tonn torsk
  b)     1.288 tonn hyse
  c)     2.550 tonn sei
  d)   18.852 tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa.
  e)     1.500tonn uer
  f)        350 tonn andre arter som bifangst
  g)         50 tonn blåkveite som bifangst

  § 3 Bifangst av uer

  Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

  § 4 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 5 Områder for bunntrål i fisket etter uer

  Med de begrensninger som følger av forskrift 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard, er fiske med bunntrål etter uer bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til
  2. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
  3. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  4. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
  5. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
  6. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
  7. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
  8. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
  9. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
  10. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
  11. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

   

  § 6 Områder for flytetrål i fisket etter uer

  Fiske med flytetrål etter uer er bare tillatt innenfor følgende område:

  I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 014° 12,00`, og videre til
  2. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
  3. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
  4. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
  5. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
  6. N 66°11,00` Ø 004°56,00`
  7. N 65°20,00` Ø 004°25,00`
  8. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

  Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er åpnet for direkte fiske med flytetrål.

  Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N

  § 7 Kvoter sør for 62° N

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak:

  a)   21.057 tonn torsk
  b)   25.502 tonn hyse
  c)   31.383 tonn sei
  d)     8.848 tonn hvitting
  e)   49.114 tonn rødspette
  f)    50.000 tonn sild
  g)   33.527 tonn makrell
  h)        357 tonn reker
  i)      1.500 tonn breiflabb
  j)      1.000 tonn sjøkreps
  k)        170 tonn brosme
  l)      1.100 tonn lange
  m)    7.250 tonn andre arter.

  Inntil 6.000 tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

  Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene.

  § 8 Soneadgang ved fisket etter makrell

  Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2015 av 21. november 2014.

  Kapittel 5. Fellesbestemmelser

  § 9 Bifangst

  Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

  a) 5 % sild i annet fiske og
  b) 10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling.

  § 10 Beregning av fangstkvanta

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU.

  § 11 Dokumentasjon av kvotegrunnlag

  Fartøy omfattet av denne forskriften skal ved fiske i Norges økonomiske sone sør for 62° N skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst.

  Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår:

  a)

  Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke;

  b)

  Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon;

  c)

  Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område.

  § 12 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og gjelder til og med 31. desember 2015.

  HØ/EW