J-199-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om adgangen til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Erstatter: J-185-2010

Erstattet av: J-227-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 17.09.2010

Forskrift om endring av forskrift om adgangen til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 16. september 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99:

  I

  I forskrift 27. november 2009 nr. 1445 om adgangen til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) gjøres følgende endring:

  § 23 bokstav b. (endret) skal lyde:

  b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  II

  Endringen trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 27. november 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99.

  Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  § 1 (virkeområde)

  Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i følgende fiskerier:

  a.

  fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy,

  b.

  fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord,

  c.

  fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord,

  d.

  fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum,

  e.

  fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord,

  f.

  fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord,

  g.

  fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord,

  h.

  fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord,

  i.

  fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum,

  j.

  fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordland, Troms og Finnmark,

  k.

  fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord

  l.

  fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum og

  m.

  fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum.

  § 2 (definisjoner)

  I denne forskriften menes med:
  1. ”eier”: den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 prosent av eierandelene i et fiskefartøy.
  2. ”deltakeradgang”: adgang til å delta i et fiskeri hvor det er fastsatt et største antall fartøy som gis adgang til fiskeriet (lukket gruppe).
  3. ”høvedsmann”: leder av mannskapet om bord, med ansvar for driften av fartøyet.

  § 3 (forholdet til reguleringene av fiske)

  Bestemmelsene om begrensning av adgangen til å delta i fiske i denne forskriften gir bare rett til å utøve fiske i samsvar med de reguleringene av fiske som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven).

  § 4 (krav til tidligere deltakelse i fisket)

  For å kunne delta i lukket gruppe i et fiskeri i 2010, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i fiskeriet i samme fartøygruppe og med samme redskap i 2009.

  Kravet i første ledd gjelder ikke deltakeradgang som fartøyeier er tildelt med virkning fra 2010 i rekrutteringsøyemed i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets instruks 10. juli 2009 til Fiskeridirektoratet om ordning med etableringsstipend og tildeling av deltakeradgang.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i første ledd, dersom eieren av fartøyet har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet har medført at eieren ikke har hatt adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eieren av et fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i det aktuelle fisket.

  § 5 (begrensninger i antall fartøy en eier kan delta i ett fiskeri med)

  Hvis eier av fartøy som deltar i lukket gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.

  Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.

  § 6 (gruppetilhørighet)

  Eier av fartøy som har startet fiske i lukket gruppe innenfor ett fiskeri, kan ikke skifte gruppetilhørighet innenfor dette fiskeriet i løpet av reguleringsåret.

  § 7 (kontroll og godkjenning)

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at eier og fartøy oppfyller vilkårene som er satt for å delta i det enkelte fiskeri.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i vedtaket stille krav til fartøyets egnethet, bemanning, utstyr og fremstilling for kontroll.

  Kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2010

  I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy

  § 8 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

  Deltakelsen i fiske gjelder for fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit med havfiskefartøy som fisker med annet redskap enn trål og not.

  § 9 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å kunne delta i lukket gruppe i fiske med konvensjonelle havfiskefartøy etter torsk, hyse og sei mv. må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei mv.

  For å kunne delta i fisket etter sei med garn, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2009.

  For å kunne delta i fisket etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord, må fartøyet ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2009.

  Når vilkårene for deltakelse i denne bestemmelsen og kravet til tidligere deltakelse i § 4 er oppfylt, har fartøyet adgang til å delta i lukket gruppe i dette fiske i 2010. Dispensasjonsadgangen fra kravet til tidligere deltakelse i § 4 tredje ledd gjelder ikke for dette fiskeriet.

  II. Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord

  § 10 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

  Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn trål og not.

  § 11 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.

  d.

  Vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 12. (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.

  Kravet i første ledd bokstav a om at fartøyet må ha en største lengde under 11 meter gjelder ikke dersom:

  a.

  eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe med dette fartøyet i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007,

  b.

  eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. januar 2006 eller senere for dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 28. november 2007, eller har inngått bindende avtale om kjøp av dette fartøyet mellom 1. januar 2006 og 28. november 2007,

  c.

  eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe i minst ett av årene 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften, eller

  d.

  eier av fartøyet har hatt adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri mellom 1. januar 2007 og 28. november 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften.

  Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-1, § 2-14 og § 4-1 kan likevel ikke delta i åpen gruppe.

  III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord

  § 13 (avgrensning av deltakelsen i fiske)

  Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap enn not og trål.

  § 14 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 15 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk.

  IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum

  § 16 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med not eller garn og snøre etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske med garn eller snøre.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  Eier av fartøy større enn 13 meter største lengde, men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som deltok i fiske med garn eller snøre i 2009 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøy med en hjemmelslengde under 13 meter har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 31. desember 2000 og det kan dokumenteres ved legeattest at sykdommen forhindret eier fra å delta i fiske i perioden. Dispensasjon kan bare gis i slikt tilfelle når særlige tungtveiende hensyn tilsier det. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter makrell.

  Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet.

  § 17 (vilkår for å delta i lukket gruppe – små ringnotfartøy)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske med ringnot etter makrell må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter makrell med ringnot.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 18 (vilkår for å delta med not eller garn og snøre i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter makrell med not eller garn og snøre:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fisket med garn eller snøre.

  V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør for 62 grader nord

  § 19 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sild med snurpenot eller landnot. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 20 (vilkår for deltakelse i lukket gruppe – små ringnotfartøy)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild med ringnot må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og ha en hjemmelslengde mellom 21, 35 og 28 meter..

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter sild med ringnot.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 21 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum,

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter nordsjøsild med snurpenot, landnot eller garn. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing, skal ha særskilt lysebåt.

  VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not nord for 62 grader nord

  § 22 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 23 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not nord for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

  VII. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord

  § 24 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe)

  For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 meter men mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 25 (vilkår for å delta med not eller konvensjonelle redskap i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i kystfartøygruppens fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde ved deltakelse med not og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum ved deltakelse med konvensjonelle redskap.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not eller konvensjonelle redskap.

  VIII. Fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord

  § 26 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter reker sør for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 11 meter.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål.

  d.

  vilkårene i § 4 må være oppfylt.

  § 27 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt, kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter reker med trål sør for 62 grader nord:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 11 meter.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter reker med trål.

  IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum

  § 28 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot eller snurrevad.

  d.

  fartøy som skal fiske med snurpenot, landnot eller snurrevad må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2009 med samme redskap. I tillegg kan fartøy som hadde adgang til å delta i fisket i 2004, og som fortsatt har samme eier som før 1. juli 2004, delta. For eier av fartøy som nevnt i 2. pkt. som har søkt om utskifting eller fått tilsagn om utskifting før 24. november 2005, kan Fiskeridirektoratets regionkontor etter søknad gi samme eier adgang til å delta i fisket med et erstatningsfartøy dersom de øvrige vilkårene er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Bestemmelsen om dispensasjon fra tidligere aktivitet i denne forskrift § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende for kravet i første ledd bokstav d.

  Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a.

  Den som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på kystfiskekvoten i 1985 eller tidligere, kan uavhengig av vilkåret i første ledd bokstav b delta i fisket selv om vedkommende står på blad A i fiskermanntallet.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet i § 4 dersom eieren av fartøyet har vært syk i perioden 1. januar 1998 til 24. september 2001 og det blir dokumentert ved legeattest at sykdommen har forhindret eier fra å delta i fiske i perioden og særlige tungtveiende hensyn tilsier at dispensasjon gis. Dispensasjon kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere deltakelse med eget fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild.

  Når adgangen til å delta i fiske er tildelt ved dispensasjon fra aktivitetskravet pga. langvarig sykdom bortfaller adgangen til å delta i fisket ved videresalg av fartøyet.

  § 29 (vilkår for å delta i åpen gruppe – landnot og garn)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild med landnot og garn:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter norsk vårgytende sild med landnot eller garn.

  X. Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark

  § 30 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

  For å delta i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks med fartøy på eller over 13 meter største lengde i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  eier må være ført i fiskermanntallet.

  b.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  c.

  eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med dette fartøyet i minst ett av årene 2007, 2008 eller 2009.

  Bestemmelsen om dispensasjon fra krav om tidligere aktivitet i § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende.

  § 31 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  Når vilkårene for deltakelse i lukket gruppe ikke er oppfylt kan fartøy som oppfyller følgende vilkår delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde.

  b.

  eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet.

  § 32 (dispensasjon)

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  § 33 (begrensning i deltakelsen)

  Hvis eier av fartøy som deltar i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark eier 50 % eller mer i annet fartøy, kan ikke sistnevnte fartøy delta i rognkjeksfisket.

  Eier av fartøyet må stå om bord under fisket.

  XI. Fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord

  § 34 (deltakelse i direkte fiske)

  Deltakelse i direkte fiske etter blåkveite gjelder for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  § 35 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  For å delta i fisket etter blåkveite nord for 62 grader nord må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  b.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite.

  d.

  fartøyet må være påmeldt det direkte fisket etter blåkveite i samsvar med de kravene som blir fastsatt i den årlige reguleringen av fisket.

  XII. Fisket etter brisling med kystnotfartøy

  § 36 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  For å delta i fisket etter brisling må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m³ største lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt.

  b.

  eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  c.

  eier må ha minst to års erfaring fra brislingfiske og må stå om bord under brislingfisket.

  d.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske med not etter brisling. Fartøy som benyttes til fiske ved lysing skal ha særskilt lysebåt.

  Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk, når eier har levert brisling til hermetikkindustrien i minst to av årene 1987, 1988 eller 1989.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra vilkårene i første ledd bokstav b og c til bas eller høvedsmann med tradisjonelt brislingbruk og kontrakt om leie av fartøy dersom det foreligger særlige forhold. Enheten som gis dispensasjon må samlet fylle vilkårene for deltakelse.

  XIII. Fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum

  § 37. (vilkår for å delta i åpen gruppe)

  For å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lodde må følgende vilkår være oppfylt:

  a.

  fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

  b.

  fartøyet må ha mindre enn 500 m³ lasteromsvolum med mindre fartøyet eller fartøy som det kommer til erstatning for deltok i kystfartøygruppens fiske etter lodde i 2003. Dersom fartøyet eller fartøy som det kommer til erstatning for deltok i trålgruppens fiske etter lodde i 2003, kan det likevel ikke delta.

  c.

  eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  d.

  fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter lodde.

  Fartøy som skal nytte trål, må ha loddetråltillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-22.

  Kapittel 3. Utskifting og salg av fartøy mv. i lukket gruppe

  § 38 (virkeområde)

  Reglene i dette kapittelet gjelder ikke for åpne grupper da deltakelse i fiske i disse gruppene ikke er begrenset til et største antall deltakende fartøyer.

  Reglene får heller ikke anvendelse for deltakeradgang i fisket etter rognkjeks.

  § 39 (forbud mot overføring av deltakeradgang

  Adgangen til å delta i fiske kan ikke overføres til annet fartøy med mindre slik tillatelse gis i medhold av bestemmelsene i dette kapittelet.

  § 40 (salg av fartøy med deltakeradgang)

  Ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt.

  Adgang for ny eier til å delta i fiske medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

  Ved salg av fartøy som er tildelt deltakeradgang i et fiskeri i henhold til Fiskeri- og kystdepartementets instruks av 10. juli 2009, jf. § 4 andre ledd, kan ny eier ikke tildeles adgang til å delta i det samme fiskeriet.

  § 41 (særregler som gjelder ved salg av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.)

  Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  Ved salg av fartøy som har deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi ny eier adgang til å delta i fiske når følgende vilkår er oppfylt:

  a.

  kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet.

  b.

  både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted, dersom ikke kjøpet skjer i forbindelse med at kjøper skal nytte strukturkvoteordningen etter reglene i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. Det kan gjøres unntak fra kravet i første punktum for kjøper som er ført i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, dersom han/hun har vært bosatt i fylket i minst 12 måneder.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet i annet ledd bokstav b:

  a.

  når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark, eller

  b.

  ved salg mellom fylker når det er naturlig å se kjøper og selgers distrikt som ett område i kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder anses som ett område i kvotesammenheng. Det samme gjelder fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

  Adgang for ny eier til å delta i fisket medfører at selgers adgang til å delta med et erstatningsfartøy bortfaller. Dette gjelder samtlige fiskerier nevnt i første ledd.

  § 42 (utskifting av fartøy med deltakeradgang)

  Ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi eier tillatelse til å delta i fiske med erstatningsfartøy.

  Adgang til å delta i fiske med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet. Dette gjelder samtlige fiskerier som deltakerbegrensningen gjelder for.

  § 43 (særregler som gjelder ved utskiftning av fartøy med deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv.)

  Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

  Det kan ikke gis tillatelse etter § 40 dersom søker er tildelt torsketråltillatelse, pelagisk tråltillatelse, seitråltillatelse eller ringnottillatelse etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 (konsesjonsforskriften) §§ 2-1, 2-6, 2-14 og 4-1 for erstatningsfartøyet.

  § 44 (leiefartøy)

  Ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd for fartøy med deltakeradgang, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket. Det er forbudt å benytte leiefartøy ved deltakelse i fiske i åpen gruppe.

  Dersom levering av fartøy fra verft til kjøper som har fått forhåndstilsagn om tillatelse etter § 40 første ledd blir vesentlig forsinket i forhold til frist fastsatt i bindende avtale om fartøykjøp, og dette skyldes at fartøyet har blitt ødelagt som følge av uforutsette hendelser som brann og lignende, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder begrensninger på leiefartøyets lengde, samt at høvedsmann og hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

  Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy.

  § 45 (dødsfall)

  Dersom fartøyeier dør, bortfaller adgangen til å delta i fisket.

  Den som ved arv erverver fartøy med deltakeradgang i fiske, kan gis adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkår for å delta er oppfylt. Dersom fartøyeiers død skyldes forlis der også fartøyet har gått tapt, kan arving gis rett til å delta i fiske med erstatningsfartøy.

  Arvinger som nevnt i andre ledd, kan også selge fartøy med adgang for ny eier til å delta i fiske dersom vilkårene for å delta og salg for fortsatt drift er oppfylt.

  Fiskeridirektoratets regionkontor er vedtaksmyndighet etter denne bestemmelse.

  Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

  § 46 (overtredelsesgebyr)

  Dersom bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 33, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6 eller forbudet mot å bruke leiefartøy i § 44 første ledd annet punktum eller forbudet i § 39 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir overtrådt, kan Fiskeridirektoratet ilegge et overtredelsesgebyr.

  § 47 (tvangsmulkt)

  For å sikre at bestemmelsene om begrensning av antall fartøy én eier kan delta med i ett fiskeri i §§ 5 og 33, forbudet mot å skifte gruppetilhørighet i løpet av reguleringsåret i § 6, forbudet mot å bruke leiefartøy i § 44 første ledd annet punktum eller forbudet i § 39 mot å overføre en deltakeradgang til et annet fartøy uten tillatelse blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.

  § 48 (bortfall)

  Adgangen til å delta i fiske etter forskriften her faller bort dersom fartøyet eller eieren av fartøyet ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse som er fastsatt her i forskriften.

  § 49 (vedtaksmyndighet og klageinstans)

  Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften.

  Når myndigheten etter forskriften er lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

  Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor.

  § 50 (ikraftsetting)

  Denne forskriften gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010.

  HHO/EW