J-198-2022: (Utgått) Høstingsforskriften

Erstatter: J-188-2022

Erstattet av: J-240-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Forskriften gis ut med ny j-melding som følge av forskrift om endring av forskrifter grunnet omorganisering av Fiskeridirektoratet.

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endringer:

  § 23 andre ledd (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige. Fiskeridirektoratet kan gi manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrerte fartøy dispensasjon fra forbudet i annet ledd. Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som fisket med garn i området i 2018 inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av 13 driftsgrunnlaget, eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av høstingsaktiviteten uten vederlag.

  § 30 tredje ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd for personer som deltar i ungdomsfiskeordningen og for undervisningsinstitusjoner, herunder leirskoler og naturskoler.

  § 34 andre ledd (endret) skal lyde:

  Begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra deltakerforskriftens krav til egnethet, bemanning og utstyr under gjennomføringen av samfisket.

  § 45 andre ledd (endret) skal lyde:

  For å begrense bifangst av torsk kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N dersom bifangst av torsk overstiger 35 kg torsk pr. 100 tonn lodde.

  § 48 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra minstemålet for agnfiske av sei som ikke er til eget agnforbruk. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

  § 50 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N dersom innblanding av lodde, torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål overskrider det som fremgår av § 49 første og niende ledd.

  § 51 andre ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan påby opptak av fangst.

  § 59 andre ledd (endret) skal lyde:

  Uten hensyn til forbudet i første ledd kan følgende fartøy fra og med 12 oktober 2022 til og med 31. desember 2022 fiske norsk vårgytende sild innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø:

  a. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen i medhold av den årlige deltakerforskriften, og

  b. som har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m³. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet for fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde men som har et men som har et lasteromsvolum under 150 m³.


  § 73 første ledd (endret) skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan fastsette lokale forskrifter om:

  1. Havdeling og trygg avstand mellom ulike redskapsgrupper
  2. Utplassering og merking av redskap
  3. Tidspunkt for utseiling og liknende
  4. Melde- og oppgaveplikt til Fiskeridirektoratet for å delta i høsting i slike områder

  II

  Forskriften trer i kraft 1. november 2022.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------------

  HØ/EW

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  J-198-2022.jml (pdf, 1.3 MB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-monteringsbeskrivelse-teiner-kongkerabbe (pdf, 426.9 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 576.6 kB)

  Vedlegg 3c -hosting (pdf, 582.7 kB)) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3d-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-fritidsfiske(6) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg3e-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-yrkesfiske(6) (pdf, 659.5 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7-Lasteromssertifikat(2) (pdf, 74.7 kB)