J-198-2021: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-188-2021

Erstattet av: J-209-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.10.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. oktober 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 16 bokstav c (endret) skal lyde:

  c.         Forbud mot å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i avgrensede områder.

  (1) Det er forbudt å fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i følgende områder avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Område B

  1.         62°36'N            03°00'Ø
  2.         62°10'N            01°15'Ø (ved NØS ytre grense)
  3.         62°40'N            00°52'Ø (ved NØS ytre grense)
  4.         63°00'N            03°00'Ø herifra i rett linje til pkt. 1.

  (2) Uten hinder av forbudet i første ledd kan fartøy med vassildtråltillatelse fiske etter vassild med pelagisk trål i perioden fra og med 1. januar til og med 31. mai.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  KJOST/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-198.jml (pdf, 2.0 MB)

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf (pdf, 193.4 kB)

  Nedskalert snurrevadpose.pdf (pdf, 728.8 kB)

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf (pdf, 255.5 kB)

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf (pdf, 81.0 kB)

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf (pdf, 30.4 kB)

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf (pdf, 425.1 kB)

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf (pdf, 669.2 kB)

  Vedlegg 9:

   Vedlegg 9-Krav til rømmningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk (pdf, 594.1 kB)