J-195-2012: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstatter: J-255-2009

Erstattet av: J-274-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 3. desember 2012 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift:

  I forskrift av 17. desember 2009 nr. 1593 om fisket etter uer i Svalbards territorial-farvann og indre farvann gjøres følgende endring:

  I

  Overskrift (endret) skal lyde:
  Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann

  § 1 Generelt forbud (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske uer i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Bifangst (endret) skal lyde:
  Ved fiske etter andre fiskeslag i Svalbards territorialfarvann er det tillatt å ha inntil 20 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2013.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske uer i Svalbards territorialfarvann for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Bifangst

  Ved fiske etter andre fiskeslag i Svalbards territorialfarvann er det tillatt å ha inntil 20 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 22. desember 1999 nr. 1489 om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  HØ/EW