J-194-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-154-2013

Erstattet av: J-205-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.10.2013

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 33d tredje ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter sild med not i områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ Ø, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillattfor fartøy under 21 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d femte ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske etter makrell fra og med Nordland fylke og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Andfjorden sør for fjordlinjen ved Dverberg og i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

  § 33d sjette ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske etter brisling fra og med Trondheimsfjorden og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.

  § 33d sjuende ledd (nytt) skal lyde:

  Ved fiske etter hyse og sei med line fra og med Vestfjorden i Nordland og sørover, er det i perioden frem til og med 31. mars 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt for fartøy under 21 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TO/EW

  Forskriften i sin helhet kan her laste ned i pdf-format:

  J-194-2013 (376,32 kB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1 snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Vedlegg 1 snurrevadpose-figur (502,60 kB) Vedlegg 2 retningslinjer-Sjøfratsd (246,18 kB) Vedlegg 3 Lasteromssertifikat (79,60 kB) Vedlegg 4 Fjordlinjer (332,12 kB) (91,00 kB)