J-192-2011: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-182-2011

Erstattet av: J-283-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.09.2011

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  På grunn av ufullstendig gjengivelse av spesifikasjonen ”Utforming og innmontering av snurrevadpose med kvadratiske masker” (Vedlegg 1) i J-168-2011 utgis J-meldingen på nytt

  Fiskeridirektoratet har den 2. september 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgene endringer:

  1. § 34c første ledd (endret) skal lyde:
  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra fredningstiden for hummer, jf. § 34 a første, tredje og fjerde ledd, og tillate fangst av rognhummer når det er nødvendig for etablering av akvakultur med hummer og slik fangst vurderes å være forsvarlig ut fra hummerbestandens tilstand i det aktuelle området. Det kan også gjøres unntak fra § 33 første ledd. Tillatelse kan kun gis til innehaver av tillatelse til å drive oppdrett av hummer.

  2. Spesifikasjonen ”Utforming og innmontering av snurrevadpose med kvadratiske masker” (Vedlegg 1) som vist til i § 3 nr. 1 bokstav b skal lyde:

  ”UTFORMING OG INNMONTERING AV SNURREVADPOSE MED KVADRATISKE MASKER

  En snurrevadpose med kvadratiske masker kan enten være en to- eller firepanelspose. En topanelspose består av to identiske panel – et overpanel og et underpanel. En firepanelspose består av identiske over- og underpanel samt to kileformete sidepanel. Det er valgfritt hvorvidt en vil bruke to- eller firepanelsposer.

  TOPANELS SNURREVADPOSER. (Type I, figur)

  Topanels snurrevadposer består av ett underpanel og ett overpanel som skal være identiske. Posen skal bestå av A) forpart, B) seksjon med kvadratiske masker og C), løft som beskrevet under og illustrert i figur.

  Forpart

  I fremste del av snurrevadposen skal det monteres et panel med vanlig masker i polyethylen (PE). Det kan benyttes enkel eller dobbel tråd, med diameter på maks. 2x5 mm, alternativt 3x3,2 mm. Seksjonen skal være 5-8 masker lang, og ha en minimum maskevidde på 130 mm. Maskene i panelets bakpart skal maskebindes mot kvadratmaskeseksjonen; en maske mot hver langsgående stolpe i kvadratmaskeseksjonen: bredden på forparten i form av antall masker er derfor gitt ved antall stolper i kvadratmaskeseksjonen.

  Sammenføyningen med snurrevadens ordinære forlengelse kan enten skje ved maskebinding, eller at det benyttes et tau av for eksempel flat/rundflettet nylon 6-10 mm. Dersom det benyttes et slikt tau, skal det ha en lengde på minimum 70 % av strekt bredde på forparten. Tauet skal fordeles jevnt over forlengelsen og forpartens masker.

  Seksjon med kvadratiske masker

  Panel med kvadratiske masker skal lages av flettet knuteløst nett av enten polyamid (PA), polyethylen (PE), polypropylen (PP) eller polyester (PES). Minimum maskevidde i denne seksjonen skal være 125 mm. Det skal benyttes enkel, flettet tråd med tykkelse opp til 7.5 mm.

  Over- eller underpanelet med kvadratiske masker skal ha en lengde på minimum 12.5 meter, og en bredde på minimum 40 ”frie” masker og maksimum 50 ”frie” masker.

  Uavhengig av kvadratmaskepanelenes lengde og bredde målt i meter, skal

  - over og underpanelet av kvadratmasker være identiske i lengde og bredde.

  - bredde på kvadratmaskepanelet i over- og underpanel i form av ”frie” masker være det samme i hele posens lengde.

  - lengden av panelene av kvadratmasker i form av antall masker skal være det samme over hele panelet.

  Panelet med kvadratiske masker lages ved at nettet skjæres stolperett (AB-kutt) og sammenføyes med forpart og løft slik at stolpene kun går på tvers og langs av posen (se figur) Dersom seksjonen av kvadratmasker til over- og underpanel lages av ett sammenhengende nettstykke, skal det lages en ”falsk” leis bestående av to stopler i tverretningen slik at posen får to like panel. Samtlige stolperekker som går på tvers av posen skal danne sammenhengende hele sirkler, det vil si at stolpene ligger overfor hverandre i sideleisen.

  Løft

  I bakkant av seksjon med kvadratmasker skal det monteres et over/under panel med vanlige masker som skal danne snurrevadposens løft. Det kan benyttes enkel eller dobbeltråd, maksimum 2x6 mm eller enkel 8 mm tykkelse. Løftets totale lengde kan være inntil 14 masker, og ha en bredde på inntil 40 ”frie” masker. Maskevidden i løftet skal være minimum 130 mm. Overskytende stolper i kvadratmaskeseksjonen skal fordeles (”beites”) jevnt over løftets omkrets.

  Under fiske skal løftet snøres sammen mellom løftestroppens ringer og sammenføyning løft/kvadratmaskeseksjon. (Se figur)

  FIREPANELS SNURREVADPOSER (Type I og II, figur)

  Firepanels snurrevadposer skal ha samme over- og underpanel som topanels snurrevadposer men skal i tillegg ha sidepanel mellom over- og underpanelet, et på hver side av posen. Posen skal bestå av A) forpart med sidepanel, B) seksjon med kvadratiske masker med kileformede sidepanel og C), løft som beskrevet under og illustrert i figur.

  Kileformet sidepanel.

  Sidepanelene består av to deler, en rettskåret forpart som skal ha samme lengde som snurrevadposens forpart, og et kileformet panel som skal ha samme totale lengde som seksjon med kvadratiske masker. Forparten skal lages av samme nettype som forpart i over/underpanel og ha en bredde på totalt 25 masker og maksimum 21 ”frie” masker, det vil si at det må tas inn minimum to masker i hver leis når sidepanelene sammenføyes med over- og underpanelet. Den kileformede delen av sidepanelene skal være laget av vanlige masker (diamantmasker) og ha samme materiale som i kvadratmaskedelen. Den skal ha en bredde i forpart på totalt 25 masker og maksimalt 21 ”frie” masker. Kilens bredde i bakkant skal være totalt 4 masker og 1 eller ingen ”frie” masker. Kilen avsluttes jevnt med og i bakkant av seksjon med kvadratmasker. Her settes det et kraftig bendsel som innbefatter alle tre panelene på hver side (over to stolper fra overpanel pluss de siste fire maskene i sidepanelet pluss to stolper fra underpanelet).”

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (375,13 kB)

  Vedlegg:

  (49,28 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (79,60 kB)