J-191-1994: (Utgått) Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop.

Erstattet av: J-142-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.12.1994

Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop.

Innholdsfortegnelse:

  Grunnet trykkfeil i overskriften i J-173-94, utgis forskriften på ny:

  Fiskeridepartementet har 16. desember 1994 med hjemmel i § 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Virkeområde.

  Denne forskrift gjelder for norske fiske- og fangstfartøyer. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøyer som fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

  § 2. Plikt til å lytte på radio og å besvare anrop.

  Fiske- og fangstfartøy, som skal være utstyrt med godkjent VHF radiotelefonstasjon, og som skal lytte på radiotelefonnødfrekvens 156,8 MHz (kanal 16) i henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift om radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøy, skal svare på anrop fra Kystvakten eller fra fiskerimyndighet som er tillagt kontroll- og håndhevelseskompetanse i henhold til saltvannsfiskelovens kap. IX.

  Fiske- og fangstfartøy, som i henhold til forskriften nevnt i første ledd, også skal være utstyrt med godkjent MF radiotelefonstasjon, skal i tillegg lytte på radiotelefonnødfrekvens 2182 kHz og besvare anrop som bestemt i første ledd.

  § 3. Plikt til å skifte fra nød- og kallefrekvens til annen frekvens.

  Ved anrop skal et fiske- og fangstfartøy straks tilkjennegi at det har oppfattet anropet. Deretter skal det uten ugrunnet opphold skifte til avtalt arbeidsfrekvens for videre kommunikasjon.

  Bestemmelser gitt i medhold av saltvannsfiskelovens § 9, gjelder tilsvarende så langt de passer.

  § 4. Innberetning.

  Ved overtredelse av denne forskrift, skal vedkommende kontrollmyndighet innberette forholdet til Sjøfartsdirektoratet.

  § 5. Straff.

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

  § 6. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ES/BJ