J-190-2012: (Utgått) Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps

Erstattet av: J-186-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.11.2012

Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i direkte fiske etter sjøkreps

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 26. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift. 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområdet

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker etter sjøkreps i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

  § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  I fiske etter sjøkreps med en minste maskevidde ned til 70 mm skal det benyttes sorteringsrist i kombinasjon med at fiskeposen skal være laget av kvadratmasker, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 3 nr. 5.

  § 3 Spileavstand

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 35 mm.

  § 4 Montering

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen. Sorteringsristen skal monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

  Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 5 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens overkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  § 6 Spesifikasjoner

  Sorteringsristens rammeverk kan lages av aluminium, stål eller plast.

  Spilene kan lages av aluminium, stål, glassfiber eller plast. Tykkelsen på spilene kan være mellom 8 og 20 mm.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61 og 64 og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

   HØ/EW