J-19-2006: (Utgått) Forskrift 28. desember 2005 nr. 1708 om endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.

Erstatter: J-168-2005

Erstattet av: J-210-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.12.2005

Gyldig til: 31.12.2006

Forskrift 28. desember 2005 nr. 1708 om endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 28. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 26.

  I forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med akvakultur- og havbeitevirksomhet er det foretatt endringer. Forskriften skal i sin helhet lyde:

  Forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 26. Endret 10. april 2002 nr. 346, 15 aug 2002 nr. 899, 18 des 2002 nr. 1686, 26. juni 2003 nr. 791, 14 des 2004 nr. 1654, 24. juni 2005 nr. 685, 9 aug 2005 nr. 881.

  § 1. Virkeområde

  Forskrift gjelder for oppgaver som gjøres av offentlige myndigheter i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

  § 2. Gebyr til statskassen for søknader

  For behandling av søknad etter lov nevnt i § 1, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 12.000,-.

  Ved behandling av søknader fra søkere som nevnt som i forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 10 tredje ledd og § 12 fjerde ledd, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 3.000,-. Det skal ikke betales gebyr for søknad etter forskrift 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 42a.

  § 3. Årsgebyr for tilsyn og kontroll

  For hver lokalitet til produksjon av matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål skal innehaver av akvakulturtillatelse betale ett årlig gebyr på kr 3.500,- for tilsyn og kontroll.

  Unntatt fra plikten til årlig gebyr er lokaliteter til matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål i ferskvann og lokaliteter til manntallstillatelse.

  § 3a. Gebyr for rapportering

  Innehaver av akvakulturtillatelse som på annen måte enn elektronisk sender rapportering i henhold til forskrift 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg § 40, skal betale et gebyr på kr 250,- per månedlig rapporteringsskjema. Med elektronisk menes her slik rapporteringsmåte som ikke krever manuell behandling av opplysningene etter innsending.

  § 4. Frafall

  Fiskeridirektoratet kan frafalle gebyr etter § 2 og § 3 når særlige grunner foreligger. Vedtak om å opprettholde kravet på gebyr kan ikke påklages.

  § 5. Innbetaling av gebyr

  Gebyr for søknader må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling. Dokumentasjon for at gebyret er betalt, skal vedlegges søknaden. Søknader som det ikke er betalt gebyr for, ansees som ikke fullstendig og vil bli returnert.

  Årsgebyr for kontroll og tilsyn skal være innbetalt innen 1. november hvert år, og gjelde for hele angjeldende år.

  § 6. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

  ANR/EW