J-188-2021: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-108-2021

Erstattet av: J-198-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.10.2021

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. oktober 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 53 første ledd bokstav c (endret) skal lyde:

  c.  På Storegga avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  63°00'N 05°15'Ø

  63°00'N 04°53'Ø

  63°27'N 05°24'Ø

  63°27'N 05°48'Ø

  Forbudet på Storegga gjelder hele året, og bare for fartøy større enn 35 meter største lengde. Forbudet gjelder ikke for fiske etter makrell med trål fra og med 13. oktober 2021 til og med 31. desember 2021.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  MKRB/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned her:

  Vedlegg21-188.jml

  Vedlegg 1:

  Vedlegg1-Beskrivelse av kvadrat pose, snurrevad.pdf

  Nedskalert snurrevadpose.pdf

  Ordinær kvadratmaske pose. pdf

  Vedlegg 2:

  Retningslinjer Sjøfartsdirektoratet.pdf

  Vedlegg 3:

  Lasteromssertifikat.pdf

  Vedlegg 4:

  Kysttorskreguleringer områdebegrensninger.pdf

  Vedlegg 5:

  Unntak seinotfiske - utøvelse.pdf

  Vedlegg:6

  Fangstbegrensningssystem i snurrevad.pdf

  Snurrevad med fiskeutslipp - oversikt.pdf

  Snurrevad - utforming av fangssystem.pdf

  Vedlegg 7:

  Artseleksjon snurrevad.pdf

  Vedlegg 8:

  Revidert monteringsbeskrivelse - hummer - krabbe.pdf

  Vedlegg 9:

   Vedlegg 9-Krav til rømmningshull for teiner og ruser i fisket etter leppefisk