J-188-2006: (Utgått) Delegering av vedtaksmyndighet fra Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4

Erstattet av: J-206-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Delegering av vedtaksmyndighet fra Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 1. november 2006 med hjemmel iforskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 6-4 første ledd annet punktum delegert vedtaksmyndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  I

  Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

  1. myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
  2. myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  3. myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
  4. myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
  5. myndighet etter § 2-14 til å tildele seitråltillatelse
  6. myndighet etter § 2-17 til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
  7. myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
  8. myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
  9. myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse

  II

  Delegeringene trer i kraft straks.

  EHB/EW