J-187-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-173-2017

Erstattet av: J-209-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.10.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. oktober 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 21 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

    I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

   § 35b skal lyde:

   § 35b Spesielle begrensninger i fisket etter kveite

  Det er forbudt å fiske etter kveite i Norges økonomiske sone innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:

  1. N 66˚03`                       Ø 006˚54`
  2. N 65˚44`                       Ø 008˚11`
  3. N 65˚22`                       Ø 007˚39`
  4. N 65˚04`                       Ø 006˚20`
  5. N 65˚30`                       Ø 005˚51`

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: