J-187-2016: (Utgått) Forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy

Erstatter: J-42-2015

Erstattet av: J-28-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.09.2016

Forskrift om endring av forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. september 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 56 og forskrift 11. mai 2010 nr. 681 om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy § 9.

   I

  I forskrift 11. mai 2010 nr. 681 om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy gjøres følgende endring:

  § 4 første ledd ny bokstav i) skal lyde:

  i) Utlevering kan skje til bruk i den lukkede delen av BarentsWatch.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ----------------------

  Forskriften lyder etter dette:

   

  Forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 11. mai 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) § 56:

  § 1 Register

  Fiskeridirektoratet kan føre elektronisk registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata innsamlet ved bruk av posisjonsrapporteringsutstyr og elektronisk rapporteringsutstyr, jf forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

  Fiskeridirektøren er ansvarlig for registrene.

  § 2 Formålet

  Registrene skal benyttes av Fiskeridirektoratet og Kystvakten til overvåkning og kontroll av fiske- og fangstfartøys aktivitet. Registeret kan også benyttes til forsknings- og statistikkformål, samt til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser om overvåkning og kontroll m.v.

  § 3 Registrenes omfang og innhold

  Registrene omfatter fangst- og aktivitetsdata for norske fiske- og fangstfartøy som er omfattet av forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, med mindre annet er bestemt.

  Registrene omfatter fangst- og aktivitetsdata som Fiskeridirektoratet mottar om utenlandske fiske- og fangstfartøy på bakgrunn av norsk regelverk og internasjonale avtaler.

  Registrene kan inneholde:

   a)

   identifikasjons- og posisjonsopplysninger om fiske- og fangstfartøy samt opplysninger om tidspunkt for posisjonsmelding, kurs og fart m.v.

   b)

   fangst- og aktivitetsdata.

  Registrene kan samkjøres (kobles) med andre personregistre i Fiskeridirektoratet dersom dette er i samsvar med formålet med registreringen.

  § 4 Utlevering av opplysninger

  Utlevering av opplysninger fra registrene til andre er kun tillatt i følgende tilfeller:

   a)

   Når den person eller det foretak opplysningene gjelder har gitt skriftlig samtykke. Med foretak menes her selskap, forening, partsrederi eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, bo eller stiftelse.

   b)

   Utlevering i henhold til internasjonale avtaler eller til andre lands myndigheter i henhold til avtale.

   c)

   Utlevering til Kystvakten.

   d)

   Utlevering til statistikkformål i anonymisert form.

   e)

   Utlevering kan skje til myndighet ansvarlig for sjøredningsoppdrag.

   f)

   Utlevering kan skje til politiet eller påtalemyndigheten til bruk i straffesak.

   g)

   Utlevering kan skje til Havforskningsinstituttet og andre forskningsinstitusjoner i forskningssammenheng.

   h)

   Utlevering til salgslagene. Salgslagene kan kun benytte opplysninger fra registrene i forbindelse med inndragning av ulovlig fangst og fangst utover fastsett kvote, eller verdi av slik fangst, gjort i medhold av havressursloven § 54 og deltakerloven § 27 jf. § 30, og ved gjennomføring av kontroll etter havressursloven § 48.

   i)

  Utlevering kan skje til bruk i den lukkede delen av BarentsWatch.

  Forøvrig kan utlevering skje når lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette og mottakeren med hjemmel i lov eller forskrift kan kreve opplysningene utlevert for å utøve sin myndighet fastsatt i særskilt lov eller forskrift.

  § 5 Rett til innsyn

  Enhver som ber om det har rett til innsyn i dette registeret i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 18, jf § 23.

  § 6 Lagring, sletting og anonymisering av opplysninger

  Det er adgang til å lagre opplysninger om det enkelte fartøy.

  Opplysninger som ikke lenger kan benyttes til kontroll- eller statistikkformål skal slettes eller anonymiseres, med mindre annet er bestemt i henhold til internasjonale avtaler. Dersom registeret vedtas nedlagt, skal opplysningene slettes eller makuleres.

  Opplysninger som er uriktige eller ufullstendige skal umiddelbart rettes, slettes eller suppleres dersom feilen eller mangelen har betydning for den registrerte.

  § 7 Sikkerhet

  Fiskeridirektoratet skal iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre at hensynet til opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til enhver tid er tilstrekkelig ivaretatt.

  Brudd på informasjonssikkerheten som har medført uautorisert utlevering av konfidensielle personopplysninger, eller ved mistanke om slik utlevering, skal meddeles Datatilsynet.

  § 8 Tilsynsmyndighet

  Datatilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i denne forskrift overholdes, jf personopplysningslovens §§ 42 tredje ledd og 44, jf § 45.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser.

  § 10 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 7. april 1999 om register for lagring av opplysninger innsamlet ved bruk av satellittsporingsutstyr på fiskefartøy.

  HØ/EW