J-185-2012: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2013

Erstatter: J-230-2011

Erstattet av: J-220-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.11.2012

Gyldig til: 01.01.2014

Forskrift om regulering av fisket etter reker i NAFO-området i 2013

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 22. november 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  Forskriftens § 4 gjelder også i området vest av 37°V.

  Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i NAFO-området i 2013.

  § 3 Fiske i underområde 3L

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy med reketråltillatelse totalt fiske 96 tonn reker i underområde 3L.

  Fisket i underområde 3L kan kun utøves på dypere vann enn 200 meter.

  § 4 Påmelding og tillatelse

  For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.

  Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  § 5 Observatør

  Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

  Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

  Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstmeldinger elektronisk i henhold til forskrift av 11. desember 2009 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav c.

  Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2013 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2012, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling.

  § 6 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 96 tonn reker i underområde 3L.

  § 7 NAFO-reguleringer

  Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder til og med 31. desember 2013.

  MKB/EW