J-184-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-179-2012

Erstattet av: J-204-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.11.2012

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 22. november 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 16 bokstav e) (endret) skal lyde:

  I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25. Denne bestemmelsen gjelder ikke fisket etter makrell og nordsjøsild i 2012.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (357,82 kB)

  Vedlegg:

  (201,43 kB) (49,28 kB) (246,18 kB) (79,60 kB) (284,26 kB)