J-182-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-168-2011

Erstattet av: J-192-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.09.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. september 2011 med hjemmel i lov av 6. Juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 32a (nytt tredje ledd) skal lyde:

  (3) Fiskeri- og kystdepartementet kan gi midlertidig dispensasjon fra forbudet i første ledd for fiske etter taskekrabbe. Slik dispensasjon gjelder ikke for farvannet utenfor Finnmark fylke, og det kan settes andre geografiske begrensninger i den enkelte dispensasjon.

  § 53 første ledd bokstav c) (endret) skal lyde:

  På Storegga avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  63°00'N 05°15'Ø
  63°00'N 04°53'Ø
  63°27'N 05°24'Ø
  63°27'N 05°48'Ø

  Forbudet på Storegga gjelder hele året, og bare for fartøy større enn 35 meter største lengde.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (366,61 kB)

  Vedlegg:

  (284,26 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)