J-182-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-148-2010

Erstattet av: J-292-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.09.2010

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 3. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgene endringer:

  §

  62 (endret) skal lyde:

  § 62 Adgang til å drive fiske med stormasket bunntrål i området mellom 6 og 12 nautiske mil bestemte tider av året

  § 62 fjerde ledd oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-182-10

  (358,91 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)