J-181-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2014

Erstatter: J-278-2013

Erstattet av: J-247-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.08.2014

Gyldig til: 01.01.2015

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2014

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har den 6. august 2014 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, fastsatt følgende:

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2013 nr. 1673 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2014, gjøres følgende endring:

  I

  § 3 Unntak fra fiskeforbudet (ny), skal lyde:

  Fartøy fra stater som i 2014 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 6. august til og med 31. desember 2014 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'
  2. N 76° 00' Ø 17° 41,77'
  3. N 76° 30' Ø 14° 00'
  4. N 77° 00' Ø 12° 15'
  5. N 78° 00' Ø 09° 55'
  6. N 79° 00' Ø 09° 00'
  7. N 79° 00' V 03° 29'.

  Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

  1. N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene til firepartsavtalen om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014 er beregnet å ville bli oppfisket.

  Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

  Tidligere §§ 3 og 4 blir ny §§ 4 og 5.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2014

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20.desember 2013 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 omforvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, og fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild.

  § 3 Unntak fra fiskeforbudet

  Fartøy fra stater som i 2014 har adgang til å fiske norsk vårgytende sild i andre norske fiskerijurisdiksjonsområder kan uten hensyn til forbudet i § 2 fra 6. august til og med 31. desember 2014 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. N 74° 04,73' Ø 19° 05,76'
  2. N 76° 00' Ø 17° 41,77'
  3. N 76° 30' Ø 14° 00'
  4. N 77° 00' Ø 12° 15'
  5. N 78° 00' Ø 09° 55'
  6. N 79° 00' Ø 09° 00'
  7. N 79° 00' V 03° 29'.

  Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon

  1. N 72° 10,46' Ø 10° 18,42'.

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  Fangster tatt i medhold av første ledd skal avregnes sammen med og på samme måte som kvoter tildelt i øvrige norske fiskerijurisdiksjonsområder.

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard for den enkelte part når det kvantum som tilfaller partene til firepartsavtalen om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014 er beregnet å ville bli oppfisket.

  Fiskeridirektøren kan stenge hele eller deler av området nevnt i første ledd dersom innblandingen av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall, eller når andre forhold hindrer et biologisk forsvarlig fiske.

  § 4 Overtredelsesbegyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 5 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne

  forskrift, straffes etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014 og gjelder til og med 31. desember 2014.