J-181-2003: (Utgått) Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Erstattet av: J-22-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.09.2003

Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl. res. av 12. september 2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 19 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 4 annet ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  § 1 Formål

  Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

  § 2 Forskriftens virkeområde

  Forskriften gjelder levering av fangst fra fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og som eies helt eller delvis av fiskeindustribedrifter på grunnlag av dispensasjon i medhold
  av deltakerloven § 6 tredje ledd.

  Forskriften gjelder også for levering av fangst fra andre fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og hvor det ved forskriftens ikrafttredelse er stilt vilkår om levering av hele eller deler av fangsten til visse fiskeindustribedrifter, til visse kommuner eller til større geografiske områder.

  § 3 Leveringsplikten

  Eier av fartøy som nevnt i § 2 skal levere fartøyets fangst, jf. § 4, i overenstemmelse med de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning, eller som er fastsatt i selskapsvedtekter godkjent av fiskerimyndighetene.

  Dersom den eller de fiskeindustribedrifter som er tilgodesett i vilkår som nevnt i første ledd, ikke kjøper fangsten, skal fartøyets fangst leveres innenfor den region som vedkommende
  fiskeindustribedrift, sted eller større geografiske område ligger i.

  Med region menes i denne forskrift følgende områder:
  a) Region I Øst-Finnmark, med kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.
  b) Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms, med kommunene Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Loppa, Alta, Kvalsund, Hasvik, Hammerfest, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Karlsøy.
  c) Region III Nordland og øvrige kommuner i Troms.

  Fangsten skal leveres til anlegg som driver bearbeiding av fisk i regionen. Vedkommende anlegg må være registrert i Fiskebruksregisteret og i Kjøperregisteret.

  § 4 Leveringspliktig fangst

  Leveringsplikten i henhold til § 3 omfatter 80% av fartøyets fangst av torsk og 60% av fartøyets fangst av hyse, for begge fiskeslag på årsbasis og nord for 62°N. Dersom de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning innebærer leveringsplikt for en mindre andel av fartøyets fangst, går slike individuelle vilkår foran bestemmelsen i første punktum.

  § 5 Fastsetting av pris

  Dersom det bare er en bedrift som er tilgodesett gjennom fastsatte vilkår, skal prisen for råstoffet fastsettes til gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fisk (fersk
  eller fryst) på auksjon eller ved annen omsetning de siste to uker før salget finner sted.

  Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, skal fangsten utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 annet til fjerde ledd. Den prisen som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.

  Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom fangsten leveres til fartøyeierens eget anlegg.

  Hvis ingen bedrift i regionen kjøper fangsten, kan råstoffet tilbys på det åpne markedet. Fangster som av denne grunn blir solgt utenfor regionen, skal regnes med ved beregningen av om leveringsplikten i henhold til § 4 er oppfylt.

  § 6 Leveringssted for fangst omfattet av leveringsplikten

  Leveringsplikten innebærer at fangstene kan losses ved eller på annen måte kan transporteres til den fiskeindustribedriften som har fått tilslag. Dersom lossing skjer innenfor den region som kjøperen er lokalisert i, skal kjøperen selv stå for og bekoste transport til eget anlegg. Dersom lossing skjer utenfor denne regionen, skal fartøyeieren stå for og bekoste transport til kjøperens anlegg.

  § 7 Straff og andre sanksjoner ved brudd på leveringsplikten

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter deltakerloven § 29 og saltvannsfiskeloven § 53.

  Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan også medføre tilbakekall av ervervstillatelse eller torsketråltillatelse i medhold av deltakerloven §§ 11 og
  18.

  § 8 Ikrafttredelse, kontroll

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften, herunder bestemmelser om hvilke opplysninger fartøyeiere og andre skal gi for å sikre kontroll av forskriftens bestemmelser.

  EHB/EW