J-18-2019: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-254-2018

Erstattet av: J-27-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.02.2019

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. februar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 27 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

   I

   I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

   § 95 nytt tredje ledd skal lyde:

   Fiskeridirektoratet kan dispensere fra § 95 første ledd bokstav f) til å mellomlagre torsk inntil 20 uker på visse vilkår.

   II

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  HØ/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg 1:

  Vedlegg 2:

  Vedlegg 3:

  Vedlegg 4:

  Vedlegg 5:

  Vedlegg 6:

  Vedlegg 7:

  Vedlegg 8: