J-18-2006: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører Svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° n i 2006.

Erstattet av: J-24-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.01.2006

Gyldig til: 31.12.2006

Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører Svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62° n i 2006.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 12. januar 2006, med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § § 4 og 6, jfr. forskrift av 13 mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2000 om delegasjon av kompetanse til å fastsette årlige reguleringsforskrifter etter inngåelse av kvoteavtaler med andre land, og kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  I Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 n. mil fra grunnlinjene har fartøyer som fører svensk flagg i 2006 adgang til å fiske følgende kvanta i området sør for 62 ° N og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr:

  382 tonn torsk

  707 tonn hyse

  880 tonn sei

  190 tonn lyr/hvitting

  275 tonn makrell herunder bifangst

  800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell

  963 tonn sild

  158 tonn reker

  Andre arter i tradisjonelt omfang.

  § 2

  Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse fiskeslagene.

  Bifangst av makrell i sildefisket er begrenset til 10 % i vekt av sild til enhver tid.

  § 3

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om rapporteringsplikt, herunder regler om daglig fangstrapportering.

  §4

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

  Det er ikke adgang til å drive fiske etter andre fiskeslag enn de som er angitt i denne forskrift.

  § 5

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2006.

  HH/EW