J-179-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-123-2012

Erstattet av: J-184-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2012

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  (49,28 kB)

  Fiskeridirektoratet har 31. oktober 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, og kgl. res. av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endringer:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (378,75 kB)

  VEDLEGG:

  (79,60 kB) (201,43 kB) (284,26 kB) (246,18 kB) (203,57 kB)