J-178-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-175-2014

Erstattet av: J-191-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.08.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 1. august 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 33 d fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Ved fiske etter makrell fra og med Troms fylke og sørover, er det i perioden frem til og med 30. september 2014, uten hinder av forbudet i første ledd, tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, med unntak av i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  TH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  (539,42 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadpose-figur (502,60 kB) Rettningslinjer- Sjøfartsdir (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)