J-178-2012: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012

Erstatter: J-250-2011

Erstattet av: J-180-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.12.2012

Gyldig til: 01.01.2013

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 26. oktober 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16:

  I

  I forskrift av 12. desember 2011 nr 1239 om regulering av fisket etter øyepål i 2012, gjøres følgende endring:

  § 2 Deltakelse og maksimalkvote (ny) skal lyde:

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 20 000 tonn øyepål i 2012.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvoten. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd.

  Nåværende § 2 blir ny § 3 og skal lyde (endret):
  Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

  Nåværende §§ 3 – 5 blir ny §§ 4 – 6.

  Nåværende § 6 blir ny § 7 og skal lyde:
  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom innblandingen av torsk, sei, hyse, breiflabb eller tobis i fangstene av øyepål overstiger de grenser som er fastsatt i utøvelsesforskriften av 22. desember 2004 nr. 1878 § 37, eller innblandingen av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.

  Nåværende §§ 7 og 8 blir ny §§ 8 og 9.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2012.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2012

  Fiskeri- og kystdepartementet har 12. desember 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i 2012.

  § 2 Deltakelse og maksimalkvote

  Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 20 000 tonn øyepål i 2012.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvoten. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

  For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd.

  § 3 Bifangst av øyepål

  Uten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

  § 4 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

  Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

  Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan også gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og kjøper eller selger har inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 5 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

  § 6 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

  Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 7 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan også stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom innblandingen av torsk, sei, hyse, breiflabb eller tobis i fangstene av øyepål overstiger de grenser som er fastsatt i utøvelsesforskriften av 22. desember 2004 nr. 1878 § 37, eller innblandingen av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.

  § 8 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 9 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember 2012.

  TM/MKB