J-176-2014: (Utgått) Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2014/2015

Erstatter: J-170-2013

Erstattet av: J-201-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.08.2014

Gyldig til: 05.09.2015

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2014/2015

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 28. juli 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og utenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fange, oppbevare om bord og lande kongekrabbe innenfor kvoteregulert område. Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

   a)

   Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
   N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
   N 70°55,82’ Ø 25°30,46

   b)

   Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08,05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

  § 3 Totalkvote og kvotefleksibilitet

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy med adgang til å delta, fange og lande 1000 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 100 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område fra og med 1. august 2014 til og med 23. august 2015.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 3 tonn hannkrabbe til fritidsfiske og 2 tonn hannkrabber til turistfisket.

  Ved underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2014 kan Fiskeridirektoratet godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsperioden fra og med 1. august 2014 til og med 23. august 2015.

  Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2014 til og med 23. august 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for neste reguleringsperiode i 2015/2016.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta hvor eier av fartøyet per 1. januar 2014 står registrert på blad B i fiskermanntallet kan fange og lande inntil 2,4 tonn lytefri hannkrabbe.

  For å tildeles kvote etter første ledd må eier av fartøyet faktisk være registrert på blad B i fiskermanntallet per 1. januar 2014. Tilbakedatert registrering gir ikke adgang til fartøykvote etter første ledd.

  Øvrige fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 1,2 tonn lytefri hannkrabbe.

  § 5 Tilleggskvoter

  Fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

  § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fangste og lande én kvote kongekrabbe innenfor reguleringsåret.

  Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fangstet og landet innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

  Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fangstet og landet hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i den aktuelle fangsten, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

  Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

  § 7 Overføring av fangst

  Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av annet fartøy. Forbud i denne paragraf gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

  § 8 Landing av fangst

  Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

  Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

  § 9 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

  Fartøy med adgang til å delta må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet fangsten for reguleringsåret 2014/2015 før de deltar i fangst utenfor kvoteregulert område.

  Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  § 10 Rapporteringsplikt per SMS

  Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Det skal videre sendes en melding om landing en time før fartøy lander fangst i kvoteregulert område.

   a)

   Melding om start av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

   ”kkk”
  ”akt” 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett

   b)

   Melding om avslutning av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

   ”kkk”
  ”pas” når fartøyet avslutter fangsten i kvoteregulert område,
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett

   c)

   Melding om landing skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

   ”kkk”
  Registreringsmerke
  Navn på fartøyet
  Dato og klokkeslett
  Kvantum kongekrabbe angitt i kilo
  Antall teinedøgn (antall teiner x antall døgn teinene har vært vatnet)
  Landingssted

  § 11 Sporing

  Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt sporing etter forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal senest 1. november 2014 være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). Systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger.

  Fartøy underlagt forskrift av 21. desember 2009 nr 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy skal ved fangst av kongekrabbe sende melding om fartøyets posisjon automatisk til Fiskeridirektoratet hvert 15. minutt.

  § 12 Forbud mot ombordproduksjon

  Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt.

  § 13 Bifangst

  Ved fiske med bunngarn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av § 2 adgang til å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det likevel tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd trekkes fra fartøykvoten.

  Fartøy som ikke har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, og som har adgang til å ha bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd, kan ikke ha teiner ombord samtidig som det drives fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget sin fartøykvote angitt i § 4.

  § 14 Rapportering av fangst

  Fiskeridirektoratet kan pålegge eier og bruker av fartøy å registrere fangstdata på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  Rapporteringsskjema skal oppbevares om bord og forevises ved kontroll.

  Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

  § 15 Bruk av samleteiner

  Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal bruke samleteiner med utspiling.

  Det er ikke tillatt å bruke samleteiner for mellomlagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.

  § 16 Turistfiske

  Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten.

  Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  § 17 Stenging av områder

  Det er forbudt å fangste kongekrabbe i følgende områder:

  a) Varangerfjorden sør for en linje trukket langs 70°N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 2. september kl 20.00 til og med 4. september kl 08.00.

  b) Varangerfjorden mellom 70°N og 70°20’N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 4. september kl 08.00 til og med 6. september kl 08.00.

  c) Tanafjorden sør for en linje trukket mellom punktene 70°59,31`N 28°31,48`Ø (Omgang) og 70°52,61`N 28°49,83`Ø (Tanahorn) i perioden fra og med 6. september kl 08.00 til og med 8. september kl 08.00.

  d) Hele Laksefjorden inkludert området sør for 71°N og øst/vest avgrensning mellom 26°41`Ø og Ø 27°09`, i perioden fra og med 8. september kl 12.00 til og med 10. september kl 08.00.

  e) Porsangerfjorden sør for en linje trukket mellom punktene 70°57,2`N 26°42,2`Ø (Sværholtklubben) og 70°58,2`N 25°59,3`Ø (Juledagsneset), øst for en linje trukket mellom punktene 70°54,6`N og 25°41,1`Ø (Kåfjordnova) og 70°56,5`N 25°41,3`Ø (Tagganeset), nord for en linje trukket mellom punktene 70°19,7`N 25°10,8`Ø (Sandvik) og 70°19,3`N 25°16,4`Ø (Auskarholmen) og 70°19,7`N 25°23,0`Ø (Børselvneset), i perioden fra 10. september kl 08.00 til 11. september kl 16.00.

  f) Neidenfjorden sør for en rett linje mellom punktene 69°44,8`N 29°38,8`Ø og 69°44,5`N 29°41,5`Ø i perioden fra 3. september kl 12.00 til og med 18.00.

  Uten hinder av forbudet i første ledd er det likevel tillatt å fangste kongekrabbe i følgende områder:

  a) I Varangerfjorden:

  Indre Varangerfjorden - vest for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70° 7'29.87" Ø 29° 5'13.63” (Klubbvik)
  2. N 70° 3'40.18" Ø 29° 5'4.92” (Byluft)

  Bugøyfjord – innenfor / sør for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 69°57'53.67" Ø 29°40'21.98” (Bugøya)
  2. N 69°55'28.35" Ø 29°37'43.22” (Kasterholman)

  Kjøfjorden – innenfor / sør for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 69°55'28.35" Ø 29°37'43.22” (Kasterholman)
  2. N 69°54'57.58" Ø 29°46'1.82” (Kjeøya)

  Neidenfjorden – vest for ei linje mellom følgende koordinater:

  1. N 69°45'20.96" Ø 29°41'56.25” (Skogerøyneset)
  2. N 69°44'37.10" Ø 29°42'35.18” (Buholmen)

  b) I Tanafjorden:

  Hopsfjorden – innenfor / vest for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°47'14.77" Ø 28°12'43.80” (Segelneset)
  2. N 70°44'16.14" Ø 28° 8'34.02” (Langfjordnes)

  Langfjorden – innenfor en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°44'16.14" Ø 28° 8'34.02” (Langfjordnes)
  2. N 70°43'4.83" Ø 28°16'28.71” (Digermulen)

  Vestertana – sør for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°29'1.93" Ø 27°51'16.78” (Alteberget)
  2. N 70°28'57.14" Ø 27°53'49.92”

  c) I Laksefjorden:

  Laksefjorden indre vest – innenfor for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°26'3.68" Ø 26°37'37.21” (Straumholmen)
  2. N 70°26'39.80" Ø 26°37'42.27”( Russeneset)
  3. N 70°27'42.08" Ø 26°33'58.27” (Steinøyra)

  Lille Porsanger – vest for en linje mellom følgende koordinater:

  1. N 70°39'12.52" Ø 26°37'00.00” (Veidnesklubben)
  2. N 70°44'3.10" Ø 26°39'15.86” (Veidgamneset)

  Eidsfjorden – øst for Ø 27°30'00”

  Fiskeridirektoratet kan stenge områder for fangst av kongekrabbe for å tilrettelegge for forskning.

  § 18 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 19 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 20 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 21 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. august 2014 og gjelder til og med 4. september 2015.

  TH/EW