J-176-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-163-2009

Erstattet av: J-191-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.09.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 4. september 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvalting av viltlevende marine ressursar §§ 16 og 22 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  §33 første ledd (endret)skal lyde:

  Hummer kan bare fiskes med hummerteiner. Manntallsførte fiskere som driver fiske med merkeregistrert fartøy kan drive fiske etter hummer med inntil 100 teiner. Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrerte eller fra land kan drive fiske etter hummer med inntil 10 teiner. Fra et enkelt fartøy kan det ikke fiskes etter hummer med større antall teiner enn nevnt i annet og tredje punktum.

  § 33a annet ledd (endret) skal lyde:

  I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning med diameter på minst 80 mm på hver side avredskapet.På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Rogaland fylke kan manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy likevel benytte teiner der fluktåpningene er minst 70 mm. På kyststrekningen fra og med Hordalandfylke til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke gjelder kravet nevnt i første punktum ikke for manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember 2009.

  § 33b (endret) skal lyde:

  § 33b Forbud mot bruk av

  ruser
  På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i tiden fra og med 1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser.Forbudet er ikke til hinder for å sette ut ruser til fangst av ål for manntallsførte fiskere som fisker ål for omsetning med merkeregistrert fartøy i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter om fangst av ål. Fiskeridirektoratets regionkontor kan videre gi tillatelse til å sette ut ruser til fangst av leppefisk for fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning.

  Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrerte eller fra land kan uten hinder av forbudet i første ledddrive fiske med inntil 10 ruser i perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember. Antall teiner for hummerfiske og antall ruser for fisk kan til sammen ikke overstige 10 stk totalt. Fra et enkelt fartøy kan det ikke fiskes med større redskapsmengde enn nevnt i første og annet punktum.

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra forbudet i første ledd for manntallsførte fiskere som skal drive fiske for omsetning med merkeregistrert fartøy. Manntallsførte fiskere kan uten dispensasjon benytte inntil 10 ruser per person og per fartøy i perioden 1. oktober til 31. desember.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks, med unntak av endringene i § 33a annet ledd som trer i kraft 1. oktober 2009.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  (265,59 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)

  HØ/EW