J-175-2015: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-166-2015

Erstattet av: J-291-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.07.2015

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. juli 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98:

  I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) gjøres det følgende endringer:

  § 33h fjerde ledd (endret) ledd skal lyde:

  Notfartøy som skal drive samfiske etter makrell må begge tilhøre enten reguleringsgruppen notfartøy med største lengde under 13 meter eller garn- og snøregruppen. I garn- og snøregruppen er det kun fartøy med hjemmelslengde under 13 meter og største lengde under 15 meter som kan drive samfiske for låssetting.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: