J-174-2014: (Utgått) Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Erstatter: J-71-2010

Erstattet av: J-144-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.08.2014

Forskrift om endring av forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og fiskeridepartementet har 28. juli 2014 med hjemmel i forskrift 26. februar 2010 nr 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 17. mars 2010 nr. 396 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land gjøres følgende endring:

  § 2 (endret) skal lyde:

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. august 2014.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land.

  Fiskeridirektoratet har den 17. mars 2010 med hjemmel i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Rapporteringsplikt

  Ved fangst av kongekrabbe i medhold av forskrift av 26. februar 2010 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6, skal det sendes rapport om fangsten hver mandag til Fiskeridirektoratet region Finnmark.

  Rapporten skal sendes på skjema fastsatt som vedlegg til den forskriften.

  § 2 Sanksjon

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TH/EW