J-173-2017: (Utgått) Utøvelsesforskriften

Erstatter: J-155-2017

Erstattet av: J-187-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.10.2017

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. oktober 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

   I

  I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

  § 35b ny bestemmelse skal lyde:

  § 35b Spesielle begrensninger i fisket etter kveite på Sklinnabanken

  Det er forbudt å fiske etter kveite i Norges økonomiske sone innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter:

  1.        66˚3`N               6˚54`Ø
  2.        65˚44`N             8˚11`Ø
  3.        65˚22`N             7˚39`Ø
  4.        65˚4`N               6˚20`Ø
  5.        65˚30`N             5˚51`Ø

   § 48 nytt sjette (siste) ledd skal lyde:

   All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------

  AH/EW

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Vedlegg: