J-169-2009: Lov om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann.