J-168-2011: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-132-2011

Erstattet av: J-182-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.09.2011

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 2. september 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgene endringer:

  1. § 34c første ledd (endret) skal lyde:
  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra fredningstiden for hummer, jf. § 34 a første, tredje og fjerde ledd, og tillate fangst av rognhummer når det er nødvendig for etablering av akvakultur med hummer og slik fangst vurderes å være forsvarlig ut fra hummerbestandens tilstand i det aktuelle området. Det kan også gjøres unntak fra § 33 første ledd. Tillatelse kan kun gis til innehaver av tillatelse til å drive oppdrett av hummer.

  2. I spesifikasjonen ”Utforming og innmontering og innmontering av snurrevadpose med kvadratiske masker” som vist til i § 3 nr. 1 bokstav b gjøres følgende endringer:

  Første avsnitt under overskriften ”Forpart” (endret) skal lyde:

  I fremste del av snurrevadposen skal det monteres et panel med vanlig masker i polyethylen (PE). Det kan benyttes enkel eller dobbel tråd, med diameter på maks. 2x5 mm, alternativt 3x3,2 mm. Seksjonen skal være 5-8 masker lang, og ha en minimum maskevidde på 130 mm. Maskene i panelets bakpart skal maskebindes mot kvadratmaskeseksjonen; en maske mot hver langsgående stolpe i kvadratmaskeseksjonen: bredden på forparten i form av antall masker er derfor gitt ved antall stolper i kvadratmaskeseksjonen.

  Første avsnitt under overskriften ”Løft” (endret) skal lyde:
  I bakkant av seksjon med kvadratmasker skal det monteres et over/under panel med vanlige masker som skal danne snurrevadposens løft. Det kan benyttes enkel eller dobbeltråd, maksimum 2x6 mm eller enkel 8 mm tykkelse. Løftets totale lengde kan være inntil 14 masker, og ha en bredde på inntil 40 ”frie” masker. Maskevidden i løftet skal være minimum 130 mm. Overskytende stolper i kvadratmaskeseksjonen skal fordeles (”beites”) jevnt over løftets omkrets.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-168-2011 (372,19 kB)

  Vedlegg:

  (284,26 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)